Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint. ELFOGADOM
Termékek Menü
Ön itt jár: > >

Adatvédelem

SZEMÉLYI ADATVÉDELEM - Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

A "Gluteno Future" Kft. tiszteletben tartja és megóvja nyilatkozattevő (a továbbiakban: „Vásárló”) személyes adatait. Az Vásárló által megadott adatokat a " Gluteno Future" Kft. a mindenkor hatályos magyar adatvédelmi törvénynek – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) – és egyéb jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik félnek csak a Vásárló hozzájárulása alapján adja át, nyilvánosságra – a fentebb meghatározottakon túl – nem hozza, és azokat csak a saját tevékenységével kapcsolatosan, és szükséges mértékben és ideig használja fel.

  1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak az Adatbázis működtetése során történő kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásán alapul. Ön a megadott adatainak jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez a regisztrációval járul hozzá.

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása, valamint a Ptk. 2:48. § (1) bekezdés.

  1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a "Gluteno Future" Kft.” által forgalmazott termékek népszerűsítésével kapcsolatos marketing célok érdekében történő kezelés, valamint a termékekre vonatkozóan a Vásárló és a "GLuteno Future" Kft. között létrejött szállítási szerződés teljesítése.

  1. A kezelt adatok köre

A "Gluteno Future" Kft. által kezelt adatok köre mindazon, Ön által megadott adatokra kiterjed, amelyek az adatkezelés céljának megvalósításához szükségesek. Felhívjuk figyelmét, hogy az Infotv. 3. § 4. pontja szerinti különleges adatokra az adatkezelés nem terjed ki, így kérjük, hogy az előbbi körbe tartozó adatokat ne adjon meg jelentkezése során.

  1. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

Tájékoztatjuk, hogy az Adatbázis keretében történő adatkezelésre a "Gluteno Future" Kft. (a továbbiakban együttesen: „Jogosult”) jogosult.

  1. Az adatkezelés időtartama

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatait a Jogosult mindaddig kezelheti, amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve amíg Ön a személyes adatok törlését az Infotv. 14. § c) pontja szerint nem kérte. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a fogyasztói regisztráció törlését követő tizedik év végén akkor is törlésre kerülnek, ha az adatkezelés célja még fennáll.

  1. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatok megismerésére kizárólag az arra Ön által feljogosított adatkezelő (Jogosult) azon közreműködői ismerhetik meg, akik munkaköri kötelezettsége az adatkezelés céljának megvalósításában való közreműködés.

Futár:

Trans- o- flex Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

1239 Budapest, Európa út 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-980899

Adószám: 13947109-2-43

Telefon: +36 1 8 777 400

E- mail: ugyfelszolgalat@tof.hu

Pénzügyi szolgáltató: 

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)

Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b

Cégjegyzékszám: 13-09-101824

Adószám: 13421739-2-13

E-mail: info@szamlazz.hu

Tárhely szolgáltató:

Cégnév:    MediaCenter Hungary Kft.
Postai cím:    6001 Kecskemét, Pf. 588.
Székhely cím:    6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Telefon:    76 / 506-618
Fax:    76 / 575-024
Adószám:    13922546-2-03

Webáruház rendszer működtető:

Név: ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Cégjegyzékszám: 09-09-020636
A bejegyző bíróság megnevezése: Hajdú Bihar megyei bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 23174108-2-09
E-mail: info@shoprenter.hu

  1. Az Vásárlók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatjuk, hogy Ön az Infotv. 14. §-a szerint az adatkezelőnél bármikor kérelmezheti tájékoztatását a személyes adatok kezeléséről, a személyes adatok helyesbítését, valamint a személyes adatok - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az Ön kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról továbbá - a személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az Ön kérelmének benyújtásától számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 napon belül, közérthető formában az igényelt tájékoztatást írásban megadja. A tájékoztatás ingyenes, ha azonban Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan már tájékoztatási kérelmet nyújtott be, az után költségtérítés fizetendő. A Vásárló tájékoztatása kizárólag az Infotv. 9. § (1) bekezdése szerinti adatkezelési korlátozás, valamint az Infotv. 19. §-ban meghatározott esetekben tagadható meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés az Ön jogos érdekeit sértené. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Vásárlóet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ha az adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Vásárlót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Hatóság) fordulás lehetőségéről. Tájékoztatjuk, hogy Ön a személyes adatok kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben tiltakozhat. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

  1. Jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződése részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a fogyasztói és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.